top of page

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ pionir je u području borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj i regiji. U području ovisnosti djeluje od 1990. godine te je 2000. godine osnovala instituciju Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET koja djeluje kao zasebno pravno tijelo. U počecima rada, Udruga je imala savjetovališta i terapijske centre dok nakon osnutka Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET on preuzima rad terapijskih centara, a savjetovališta su u domeni rada Udruge.

 

Registrirani je pružatelj socijalnih usluga i to:

 

 • za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju;

 • uslugu savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi;

 • uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji, a za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;

 • uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške; te

 • uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji.

 

Članica je Europske federacije terapijskih zajednica (Euro-TC) od 2004. godine. Rad Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ temelji se na pružanju savjetodavne pomoći u savjetovalištu te uključivanju korisnika u psihosocijalni tretman u terapijskim zajednicama. Imamo dugogodišnje iskustvo u provedbi lokalnih i nacionalnih projekata u prevenciji i tretmanu ovisnosti, kao i iskustvo u provedbi međunarodnih projekata OLDI (2013. -2015.), projekt OLDIM (2016.-2018.) i „Handle it! (2019.-2021.). Do sada smo provodili desetke programa i projekata u suradnji s lokalnom zajednicom, školama, državnim institucijama, nevladinim organizacijama kao i srodnim udrugama iz inozemstva. Projekti i programi koje smo provodili bili su financirani putem natječaja iz državnog proračuna, lokalne zajednice, Svjetske banke, Cards projekta, nizozemskog veleposlanstva, Renovabisa, sponzorstvima domaćih donatora (banaka, pojedinaca, tvrtki), LIONS itd. Savjetovališni rad Zajednice Susret uključuje individualne i obiteljske savjetodavne razgovore te grupe samopomoći za članove obitelji ovisnika i povremenih konzumenata sredstava ovisnosti, kao i grupe samopomoći za resocijalizante kojima se pruža psihosocijalna pomoć i podrška.

Udruga u svom djelovanju surađuje s velikim brojem udruga i institucija koje se bave istim ili sličnim  problemima te ostalim različitim ustanovama iz cijele Hrvatske: centrima za socijalnu skrb, službama za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, odjelima ovisnosti, psihijatrijskim  bolnicama „Vrapče“ i „Sv. Ivan“, KBC „Sestre milosrdnice“ – Odjel za ovisnosti, Domom za ovisnost Zajednica Susret, Udrugom roditelja „Zajednica Susret“ – Zagreb, Osnovnom školom Okučani, Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Domom za odgoj djece i mladeži Split, „Svi smo protiv“ (Udruga za borbu protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja), „Mali princ“ (Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti i humanitarnog rada), Pučkim otvorenim učilištem AMK Nova gradiška, Udrugom Vestigum, Domom zdravlja – Zagreb, udrugom Vida iz Rijeke itd. Osim suradnika i partnera u Hrvatskoj, Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ kroz međunarodne projekte surađivala je ili surađuje s partnerima iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Portugala, Italije, Slovačke i Danske.

2021-02-20 (2).png

Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb Zagreb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. 

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima 13 podružnica, od kojih je 11 podružnica ustrojeno prema gradskim četvrtima (17 gradskih četvrti), a 2 su podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb i Obiteljski centar za Zagrebačku županiju. 

Nadležnost Centra i podružnica određena je Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Centra. Građani Grada Zagreba u podružnicama, sukladno svojoj adresi prebivališta, ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi.

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

a. na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,

 • provodi izvršenja rješenja,

 • vodi propisane očevidnike,

 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,

 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,

 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,

 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju, 

b. osim javnih ovlasti Podružnica Centra obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,

 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,

 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,

 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,

 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje Grada Zagreba,

 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,

 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,

 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,

 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

HUMA_logo.jpg
bottom of page